For media.jpg

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Essity Aktiebolag (publ)

Καταστατική έδρα: Στοκχόλμη, Σουηδία

Αρ. Μητρώου.: 556325-5511

Οι κάτωθι αναφορές στην «Essity», η χρήση των λέξεων «εμάς» ή «εμείς» αποτελούν αναφορές στην Essity AB (publ) ως δικαιούχο της παρούσας ιστοσελίδας («Ιστότοπος»), εκτός αν συνάγεται ότι ένας συγκεκριμένος ιστότοπος ή άλλη υπηρεσία δηλώνει κάποια άλλη οντότητα, οπότε τότε η «Essity» θα αναφέρεται στην εν λόγω οντότητα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται στους Ιστότοπους ή στις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Essity θα συμμορφώνεται με το Σουηδικό δίκαιο για τους σκοπούς της παροχής του Ιστότοπού της και των παρόντων Όρων Χρήσης. Ωστόσο, εφόσον ο Όμιλος της Essity περιλαμβάνει εταιρείες σε όλο τον κόσμο, παρακαλούμε σημειώστε ότι, αν αναφέρεται κάποια άλλη εταιρεία ως δικαιούχος ενός συγκεκριμένου Ιστότοπου ή υπηρεσίας, η εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εν λόγω εταιρεία ενδέχεται να προβλέπει διαφορετικούς ή πρόσθετους κανόνες. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζεται η εθνική ισχύουσα νομοθεσία και η εν λόγω εταιρεία θα συμμορφώνεται με αυτή στον απαιτούμενο βαθμό αντίστοιχα.

Νομικές Πληροφορίες

Τα υλικά στον παρόντα Ιστότοπο παρέχονται από την Essity ως υπηρεσία στους πελάτες της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Μπορούν να ληφθούν στον υπολογιστή μεμονωμένα αντίγραφα με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

Με τη λήψη οποιωνδήποτε υλικών από τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μη λαμβάνετε οποιαδήποτε υλικά από αυτόν.

Πληροφορίες Εμπορικού σήματος
Όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Essity, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων της, ή των εταίρων της σε κοινοπραξία.

Τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες της Essity μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή με προηγούμενη γραπτή άδεια της Essity.

Οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων της Essity από τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της Essity προϋποθέτει να εχει δοθεί η προσήκουσα έγκριση.

Περιορισμένη Χρήση/Άδεια Μεμονωμένου Αντιγράφου
Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον παρόντα Ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια πλήκτρων, εικόνες, ηχητικά κλιπ και λογισμικό, αποτελούν κυριότητα ή αποκλειστικό δικαίωμα της Essity ή των παρόχων περιεχομένου της και προστατεύεται από τη Σουηδική και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση η διανομή οποιωνδήποτε υλικών του παρόντος Ιστότοπου ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, και/ή άλλη νομοθεσία και υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Ο παρών Ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος Ιστότοπου δεν δύναται να αναπαραχθεί, φωτοτυπηθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή άλλως καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε εμπορική χρήση η οποία δεν επιτρέπεται ρητά και εγγράφως από την Essity. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο από τις πληροφορίες που βρίσκονται στους ιστότοπους της Essity σε ξεχωριστό υπολογιστή μόνο για προσωπική, μη εμπορική, εσωτερική χρήση από εσάς.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, χρησιμοποιήσετε ή μεταφέρετε τις πληροφορίες για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, ούτε μπορείτε να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις περί ιδιοκτησίας από τις πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι ευθύνεστε να εμποδίσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των υλικών και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι υπάλληλοι και οι ανάδοχοι, κατά περίπτωση, του οργανισμού σας συμμορφώνονται με τους εν λόγω περιορισμούς.

Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σας επιτρέπουμε να δημιουργείτε αντίγραφα του παρόντος Ιστότοπου αν ως απαραίτητες συναφείς πράξεις κατά τη διάρκεια της προβολής αυτού και μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για προσωπική χρήση που αφορά όσο μέρος του Ιστότοπου είναι εύλογο για ιδιωτικούς σκοπούς. Όλες οι λοιπές χρήσεις απαγορεύονται αυστηρά. Απαγορεύεται η προσαρμογή του παρόντος Ιστότοπου ή η σύνδεση με άλλη σελίδα, εκτός από την αρχική σελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Η Essity δεν σας χορηγεί κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα βάσει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών απορρήτων.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Σε περίπτωση που η Essity συνδέεται με την ιστοσελίδα ενός τρίτου, η εν λόγω σύνδεση γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών μόνο και η Essity δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Essity για οποιεσδήποτε ζημίες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της απώλειας πληροφοριών, που προκαλούνται από τη χρήση ή την αδυναμία χρησιμοποίησης των πληροφοριών, ακόμη και εάν η Essity έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης των εν λόγω ζημιών.

Η Essity περαιτέρω δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων ή άλλων αντικειμένων που μπορεί να περιέχονται στις εν λόγω πληροφορίες. Η Essity μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές στο εν λόγω περιεχόμενο, ή στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση. Η Essity δεν δεσμεύεται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες ή άλλα υλικά που εισάγονται στον παρόντα Ιστότοπο.

Υποβολές Χρηστών
Κάθε υλικό, πληροφορίες ή άλλες επικοινωνίες που διαβιβάζετε ή αναρτάτε στον παρόντα Ιστότοπο θεωρούνται μη απόρρητες, μη αποκλειστικές, απαλλαγμένες από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμετάκλητες, υποκείμενες πλήρως σε υποαδειοδότηση και μη ιδιόκτητες («Επικοινωνίες»). Η Essity δεν έχει καμία υποχρέωση όσον αφορά τις Επικοινωνίες.

Η Essity είναι ελεύθερη να γνωστοποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, ενσωματώσει και/ή άλλως χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε Επικοινωνίες, μαζί με όλα τα δεδομένα, τις εικόνες, τους ήχους, το κείμενο και άλλα αντικείμενα που ενσωματώνονται σε αυτές, για οποιουσδήποτε και όλους του εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Εάν υποβάλετε προσωπικά δεδομένα στον παρόντα Ιστότοπο ή άλλως στην Essity, συναινείτε διά του παρόντος στη χρήση των εν λόγω δεδομένων από την Essity για τους σκοπούς της αξιολόγησης των πληροφοριών σας και στη διάθεση στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών της Essity, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μεταβίβασης των δεδομένων σε τρίτες χώρες και ανάρτησης των προσωπικών δεδομένων σας στο Διαδίκτυο. Η Essity θα ευθύνεται βάσει της Σουηδικής Νομοθεσίας για την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Essity σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων ή άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα.

Δεν επιτρέπεται να αναρτήσετε οποιεσδήποτε Επικοινωνίες οι οποίες μπορεί να κριθούν ως προσβλητικές ή ότι παραβιάζουν το απόρρητο άλλων προσώπων, ή μπορεί να θεωρηθούν ως εμπορική προώθηση ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομες ή ακατάλληλες. Η Essity θα διαγράψει τις εν λόγω επικοινωνίες μόλις λάβουμε γνώση αυτών και διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποκλείσουμε ως χρήστη από τον Ιστότοπό μας ή την υπηρεσία μας.

Ενδέχεται επίσης να ισχύουν οι όροι τρίτων μερών για τη χρήση υπηρεσιών τρίτων, όπως το Facebook. Για παράδειγμα, το Facebook εφαρμόζει τη «Δήλωση Δικαιωμάτων και Ευθυνών» σε όλους τους χρήστες και επισκέπτες του Facebook, και συνιστούμε να διαβάσετε τους εν λόγω όρους πριν από τη χρήση οποιασδήποτε τέτοιας υπηρεσίας τρίτου.

Άλλα
Η Essity μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε προβαίνοντας σε ενημέρωση της εν λόγω ανάρτησης.

Η Essity διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να (1) μεταβάλλει την εν λόγω Νομική Δήλωση, (2) να παρακολουθεί και να αφαιρεί αναρτήσεις· και/ή (3) να διακόπτει τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση.

Εάν κάποιος όρος, προϋπόθεση ή διάταξη της εν λόγω Νομικής Δήλωσης κριθεί παράνομη, άκυρη, ανίσχυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, δεν επηρεάζεται ούτε θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η εγκυρότητα και η εφαρμοσιμότητα των εναπομεινάντων όρων, προϋποθέσεων και διατάξεων.

Πολιτική Απορρήτου

(Η «Essity» ή «εμείς» ή «εμάς») λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τις λοιπές πληροφορίες των χρηστών ως υπεύθυνος επεξεργασίας με τη σημασία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες («Κανονισμός ePrivacy»).

1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

Μεταδεδομένα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, η Essity θα συλλέξει μόνο τα ακόλουθα μεταδεδομένα, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση σας:
Σελίδα παραπομπής, δεδομένα και χρόνος πρόσβασης, όγκος μεταδιδόμενων δεδομένων, κατάσταση μετάδοσης, τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και διεπαφή, γλώσσα και έκδοση του προγράμματος περιήγησης.
Η διεύθυνση IP σας θα χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας. Όταν η διεύθυνση IP δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον εν λόγω σκοπό, θα συντομεύσουμε τη διεύθυνση IP σας αφαιρώντας την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP σας. Τα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συντομευμένης διεύθυνσης IP, θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών του ιστότοπου ή της εφαρμογής μας μέσω ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης των χρηστών μας.
 
Λογαριασμός
Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, για παράδειγμα: Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, επιλεγμένος κωδικός πρόσβασης, τηλεφωνικός αριθμός, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικών καρτών, διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, ενδιαφέρον για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες (προαιρετικά), αίτημα για λήψη διαφημιστικών email (προαιρετικά). Η Essity επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας σε εσάς, για να σας παρέχει υλικό προώθησης στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και για την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για εμπορικούς σκοπούς.
 
Παραγγελίες Προϊόντων
Εάν παραγγείλετε ένα προϊόν μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής μας, γοα την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας: Τα στοιχεία λογαριασμού σας, τον τύπο και την ποσότητα προϊόντος, την τιμή αγοράς, την ημερομηνία παραγγελίας, την κατάσταση παραγγελίας, τις επιστροφές προϊόντων, τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών. Η Essity επεξεργάζεται τους εν λόγω

Λαχνούς
Εάν συμμετέχετε σε λαχειοφόρο αγορά, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας: Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία καταχώρισης, επιλογή ως νικητή, έπαθλο, απάντηση στο κουίζ. Η Essity επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς διεξαγωγής της κλήρωσης, ενημέρωσης του νικητή, παράδοσης του επάθλου στον νικητή, διεξαγωγής της εκδήλωσης, και εμπορικής προώθησης.
Ιατρικά δεδομένα
Εάν παραγγείλετε κάποια προϊόντα, η Essity μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας όπως παρέχονται από την παραγγελία προϊόντος. Τα ιατρικά δεδομένα είναι ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και η Essity λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εν λόγω ευαίσθητων δεδομένων όπως απαιτείται εκ του νόμου. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα ιατρικά δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμβατικής σχέσης και της παραγγελίας προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελάτων, της συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, της υπεράσπισης, τεκμηρίωσης και άσκησης νομικών απαιτήσεων και της εξατομικευμένης εμπορικής προώθησης. 


2. Τρίτα Μέρη

Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών
Η Essity ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασία για την Essity, προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στην Essity, όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών δικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
Ζητούμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. 


Άλλοι παραλήπτες
Η Essity ενδέχεται να διαβιβάσει - σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς συμβούλους ή επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή εξαγορά. 


Διεθνείς διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε για εσάς ενδέχεται να διαβιβαστούν και να τύχουν επεξεργασίας από παραλήπτες που βρίσκονται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Στις χώρες περιλαμβάνονται όσες αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, οι οποίες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Άλλοι παραλήπτες μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες που δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Η Essity θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Όσον αφορά τις διαβιβάσεις σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, στηρίζουμε τη διαβίβαση δεδομένων στην παροχή κατάλληλων διασφαλίσεων, όπως μεταξύ άλλων σε πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εποπτική αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας με δεσμευτικές και εκτελεστέες υποχρεώσεις του παραλήπτη, ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης, καθώς και σε δεσμευτικές και εκτελεστέες υποχρεώσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των κατάλληλων διασφαλίσεων, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 (Επικοινωνία) που ακολουθεί.


3. Νομική βάση για την επεξεργασία

Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη σύμβασης. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που έχουμε. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων ή των συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτα μέρη, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας, που επιβάλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν είστε παιδί.
 • Άλλη εφαρμοστέα νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, ιδίως διατάξεις που ορίζονται από το δίκαιο των κρατών μελών. 
Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων: 
 • Έχετε συναινέσει ρητά στην επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Essity ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. 
 • Η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα. 
 
Η παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική βάσει εκ του νόμου ή συμβατικής υποχρέωσης ή είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή για τη λήψη των υπηρεσιών/προϊόντων μας κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, ή προαιρετικά από εσάς. 
 
Η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επιφέρει μειονεκτήματα για εσάς, π.χ. ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.
 
 
4. Τι δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον. Περαιτέρω, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης χωρίς να χρεώνονται οποιαδήποτε έξοδα εκτός από τα έξοδα μεταφοράς σύμφωνα με τις βασικές τιμές καταλόγου.
Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (i) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, (ii) να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, (iii) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, (iv) να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, (v) να ζητήσετε φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας, (vi) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στη δημιουργία προφίλ) και (vii) να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ).
 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7 (Επικοινωνία μαζί μας) κάτωθι.
 
Σε περίπτωση καταγγελιών έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προτσασίας Προσωπικων Δεδομένων. 

 
5. Cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού 

Ο παρόν ιστότοπος ή εφαρμογή χρησιμοποιούν cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Cookie. 

 
6. Για πόσο χρόνο τηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε. Μόλις η σχέση μας ολοκληρωθεί, είτε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός αν ισχύουν εκ του νόμου προβλεπόμενες απαιτήσεις διατήρησης (όπως για φορολογικούς σκοπούς). Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντά σας για προϊόντα ή υπηρεσίες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον η Essity επιτρέπεται να σας στέλνει υλικό εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, ενδέχεται να υποχρεωθούμε βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 10 ετών μετά το σχετικό φορολογικό έτος. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με άλλους εφαρμοστέους νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε κάποια νομική αξίωση, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω περιορισμένους σκοπούς μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης. 

7. Επικοινωνία
Αν έχετε επιφυλάξεις ή ερωτήσεις όσον αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Essity Hellas A.E 
17th klm.National Road Athens-Lamia &2 Kalamatas
14564 N.Kifissia, Athens-Greece
Phone :+302102705700
Email: dataprivacy@essity.com


Τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου μας στην ΕΕ είναι τα εξής:
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933
Email: iris.winter@essity.com

Πληροφορίες για τα Cookies

Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και για τον λόγο αυτό η παρούσα ενότητα σας παρέχει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα cookies και πώς μπορείτε να ελέγξετε αν θα κρατήσετε ή θα διαγράψετε τα cookies.

Τι είναι το cookie;
Τα κομμάτια πληροφοριών που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο είναι γνωστά ως «cookies».
Αυτά δεν αποτελούν υπολογιστικά προγράμματα, αλλά μόνο μικρά αρχεία πληροφοριών τα οποία επιτρέπουν σε ιστότοπους να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης ενός χρήστη.

Οι περισσότεροι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies, επειδή είναι μέρη της εργαλειοθήκης που μετατρέπει το Διαδίκτυο σε μια εξαιρετική εμπειρία για τους χρήστες.  Τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να παρέχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, απομνημονεύοντας έναν κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας τα προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών ή επιδεικνύοντας σχετικό περιεχόμενο.

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies: τα προσωρινά cookies (ή cookies συνεδρίας) διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies δεν διαγράφονται, αλλά παραμένουν μέχρις ότου διαγραφούν μέσω ενέργειας ή λήξουν (αυτό εξαρτάται από τον χρόνο ζωής τον οποίο έχει προγραμματίσει ο ιστότοπος για το cookie).

Πώς να διαγράψετε ένα cookie;
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι αυτόματα ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά να θυμάστε ότι, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να χάσετε πολλά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται για να μπορεί ο ιστότοπος να δουλέψει σωστά.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.aboutcookies.org το οποίο περιέχει ολοκληρωμένες και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με το πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και πώς να διαγράψετε cookies που ήδη υπάρχουν στον υπολογιστή σας.
Για να διαγράψετε τα cookies από το κινητό σας τηλέφωνο, θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας.

Κατάλογος των Tork Cookies
Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, διαβιβάζονται και/ή αποκτάτε πρόσβαση σε cookies. Τα cookies αναφέρονται παρακάτω.         

Σκοπός

Είδος

Διάρκεια ζωής

1ο ή 3ο Μέρος

Χειρισμός Λίστας Αγορών

Λειτουργικά Cookies

Μόνιμα cookies

1ο Μέρος

Συναίνεση στην Πολιτική των Cookies 
(χρήση Εγκεκριμένων Cookies) 

Αυστηρά Απαραίτητα Cookies

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies 

1ο Μέρος  


Αυστηρά Απαραίτητα Cookies – Τα εν λόγω cookies είναι απαραίτητα, για να μπορείτε να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους του ιστότοπου.  Χωρίς τα εν λόγω cookies, οι υπηρεσίες τις οποίες ζητήσατε, όπως η πραγματοποίηση μιας αγοράς, δεν μπορούν να παρασχεθούν.
  Cookies Επιδόσεων –Τα εν λόγω cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το τρόπου που οι χρήστες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο οι επισκέπτες, και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες.  Τα εν λόγω cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες εντοπισμού ενός επισκέπτη.  Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως ανώνυμες.  Χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας ιστότοπος.
  Λειτουργικά Cookies – Τα εν λόγω cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομά σας, τη γλώσσα σας ή την περιοχή σας) και παρέχουν βελτιωμένα, προσωπικά χαρακτηριστικά.  Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι δυνατό να καταστούν ανώνυμες και δεν μπορούν να ιχνηλατήσουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.
  Cookies Στόχευσης ή Διαφημιστικά Cookies – Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.  Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίσουν τις φορές που βλέπετε μια διαφήμιση, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας.  Τοποθετούνται από τα διαφημιστικά δίκτυά μας με την έγκριση της [Essity/Tena UK/Bodyform UK κ.λπ.].  Αυτά θυμούνται ότι έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο και οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται σε άλλους οργανισμούς όπως σε διαφημιστές.  Συχνά, τα cookies στόχευσης ή τα διαφημιστικά cookies θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που παρέχεται από άλλο οργανισμό.
  Αποδοχή των Όρων Χρήσης
Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης καθώς και μέσω της πρόσβασης και χρήσης της Τοποθεσίας, συναινείτε στη χρήση των cookies.  Μπορείτε επίσης να συναινέσετε στη χρήση των cookies από εμάς μέσω των ρυθμίσεων που κάνατε στο πρόγραμμα περιήγησής σας.   Υποβολές Χρηστών
Η Essity μπορεί να σας επιτρέψει να αναρτήσετε πληροφορίες, σχόλια ή άλλο υλικό στην Τοποθεσία μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλη διαδικτυακή υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των πληροφοριών σχετικά με την Essity και τα προϊόντα μας. Παρακαλούμε σημειώστε τους όρους για τις υποβολές χρήστη που προβλέπονται στη Νομική Δήλωση (βλέπε ανωτέρω).
  Μη παρέχετε σε εμάς πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε τη συγκατάθεσή τους για να το πράξετε.Εκτύπωση Λήψη